Algemene voorwaarden van:

 

N. Drost h.o.d.n. N. Drost Handelsonderneming t.h.o.d.n. Accu-expert

Meikade 42

6718 VK EDE

Inschrijfnummer K.v.K.: 53216229

 

 

Artikel 1:             Toepasselijkheid, definities

 

1.     Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en verkoop, huur en verhuur alsmede alle overeenkomsten van opdracht tot het verrichten van werkzaamheden, zoals montage-, onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden van N. Drost h.o.d.n. N. Drost Handelsonderneming t.h.o.d.n. Accu-expert, gevestigd te Ederveen, hierna te noemen: “N. Drost”.

2.     De koper, huurder respectievelijk opdrachtgever zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”.

3.     Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden heeft betrekking op een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.

4.     Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

5.     Onder “zaken” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de door N. Drost te verkopen of te verhuren zaken zoals (mini)tractoren, accu’s (alleen verkoop) werktuigen en bouwmachines e.d. almede de bij de uitvoering van de werkzaamheden te gebruiken en/of benodigde materialen, onderdelen e.d. en de in dit kader aan de wederpartij te leveren materialen, onderdelen e.d.

6.     Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

7.     Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.

8.     Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na- of deelbestellingen, vervolg- of deelopdrachten.

9.     Indien N. Drost deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld, is er sprake van een bestendige handelsrelatie. N. Drost hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

 

Artikel 2:             Aanbod, offertes

 

1.     Ieder aanbod en elke offerte van N. Drost is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Een aanbod of offerte waarin geen geldigheidstermijn is genoemd is vrijblijvend. Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft N. Drost het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.     Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht N. Drost niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.

3.     Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft N. Drost het recht de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aan te passen.

4.     Het aanbod, de offerte, prijzen en/of tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of vervolgopdrachten.

5.     Getoonde en/of verstrekte modellen en voorbeelden, opgaven van kleuren, afmetingen, capaciteiten, eigenschappen, gewichten en andere omschrijvingen en specificaties in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van N. Drost zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.

 

Artikel 3:             Totstandkoming overeenkomsten

 

1.     De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van N. Drost heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand indien
N. Drost schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.

2.     N. Drost is pas gebonden aan:

a.     een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;

b.    mondelinge afspraken;

c.     aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;

na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra N. Drost - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken is begonnen.

 

Artikel 4:             Vergoeding, prijzen, tarieven

 

1.     De in een aanbod, offerte, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen of tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals verzend- of transportkosten, de kosten voor het gebruiksklaar maken van zaken, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander geldt, tenzij anders wordt vermeld of partijen anders zijn overeengekomen.

2.     Tenzij partijen een vaste vergoeding zijn overeengekomen, zal N. Drost de vergoeding voor zijn werkzaamheden berekenen op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen uurtarief of het gebruikelijke uurtarief van N. Drost.

3.     De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.

4.     Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij dienen plaats te vinden buiten de in het vorige lid genoemde werkdagen, heeft N. Drost het recht een toeslag te berekenen over het uurtarief.

5.     De wederpartij kan voor of bij het sluiten van de overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden van N. Drost een indicatie verlangen van de hiervoor verschuldigde vergoeding. Indien de bij benadering opgegeven vergoeding met meer dan 20% dreigt te worden overschreden, zal N. Drost hierover contact opnemen met de wederpartij om de meerkosten te bespreken.

6.     N. Drost heeft het recht een overeengekomen vaste vergoeding te verhogen indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat de overeengekomen of verwachte hoeveelheid werk niet goed werd ingeschat door partijen, zonder dat dit te wijten is aan N. Drost, en in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding.

7.     Indien er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van N. Drost bindend. Een en ander behoudens tegenbewijs van de zijde van de wederpartij.

8.     a.   Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor
N. Drost (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen en/of onderdelen, heeft N. Drost het recht de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.

b.   Bij prijs- of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging aan
N. Drost heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid, mag N. Drost er vanuit gaan dat de consument met de prijs- of tariefwijziging heeft ingestemd.

 

Artikel 5:             Inschakeling derden

 

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens N. Drost vereist, mag hij bepaalde leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.

 

Artikel 6:             Verplichtingen van de wederpartij

 

1.     De wederpartij moet ervoor zorgen dat:

a.     hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie, documenten e.d. tijdig en op de door N. Drost gewenste wijze aan N. Drost ter beschikking stelt;

b.    hij de zaken waaraan de werkzaamheden dienen te worden verricht op de overeengekomen dag en het overeengekomen tijdstip aan N. Drost ter beschikking stelt.

2.     De wederpartij zorgt er voor, dat de door hem verstrekte informatie, documenten e.d. juist, volledig en authentiek zijn en vrijwaart N. Drost voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist of authentiek en/of onvolledig zijn van de informatie, documenten e.d.

3.     Alle door N. Drost geleverde zaken mogen door de wederpartij uitsluitend worden doorverkocht in de originele van N. Drost of diens toeleverancier afkomstige verpakking. De wederpartij mag geen veranderingen aan de originele verpakking aanbrengen en moet beschadiging voorkomen.

4.     N. Drost zal de door de wederpartij verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen en alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

5.     Het risico van de zaken van de wederpartij die N. Drost in het kader van de uitvoering van de overeenkomst onder zich heeft, blijft berusten bij de wederpartij. De wederpartij is verplicht deze zaken zelf adequaat te verzekeren.

6.     Indien de wederpartij niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, heeft N. Drost het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging of verloren arbeidsuren, de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.

7.     Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en N. Drost nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van N. Drost om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

 

Artikel 7:             Levering, (op)leveringstermijnen

 

1.     Overeengekomen (op)leveringstermijnen kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen. Indien N. Drost de overeengekomen prestatie of zaken niet of niet tijdig levert, moet de wederpartij hem schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog te leveren.

2.     N. Drost is gerechtigd tot uitvoering van de overeenkomst in gedeelten, waarbij iedere deellevering of -prestatie afzonderlijk kan worden gefactureerd.

3.     Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment van levering. Dit is het moment waarop de te leveren zaken het pand, magazijn of terrein van N. Drost verlaten of N. Drost aan de wederpartij heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald.

4.     In afwijking van het vorige lid is bij consumenten het moment van levering het moment waarop de zaken feitelijk aan hen ter beschikking staan.

5.     Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een door N. Drost te bepalen wijze. N. Drost is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook - al dan niet aan de zaken zelf - die verband houdt met de verzending of het transport.

6.     In afwijking van het vorige lid geldt voor consumenten dat verzending of transport van de zaken plaatsvindt voor risico van N. Drost, maar voor rekening van de consument.

7.     Indien N. Drost de zaken zelf bij de wederpartij bezorgt, gaat het risico voor de zaken over op het moment dat deze zaken op de locatie van de wederpartij aankomen en feitelijk aan hem ter beschikking staan.

8.     Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de overeengekomen prestatie of zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of de zaken niet worden afgehaald, heeft N. Drost het recht de zaken en/of de materialen, onderdelen etc. die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan/ te stallen. De wederpartij moet N. Drost binnen een door N. Drost te stellen termijn na kennisgeving van de opslag/stalling in staat stellen de prestatie of de zaken alsnog te leveren dan wel de zaken binnen deze termijn alsnog afhalen.

9.     Indien de wederpartij na de in het vorige lid vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. N. Drost heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, de zaken en/of materialen, onderdelen e.d. aan derden te verkopen zonder dat hieruit voor N. Drost een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag- en/of stallings)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van N. Drost alsnog nakoming te vorderen.

 

Artikel 8:             Huur en verhuur van roerende zaken

 

1.     Dit artikel is van toepassing op iedere tussen N. Drost en de wederpartij gesloten overeenkomst met betrekking tot de verhuur van roerende zaken of het door N. Drost tijdelijk ter beschikking stellen van roerende zaken aan de wederpartij.

2.     N. Drost heeft het recht een waarborgsom vast te stellen die de wederpartij vóór ingang van de huurperiode aan N. Drost moet voldoen.

3.     N. Drost heeft het recht de wederpartij te vragen zich te legitimeren en/of een kopie van het legitimatiebewijs van de wederpartij te verlangen.

4.     N. Drost bepaalt of hij het gehuurde bij de wederpartij bezorgt of dat de wederpartij deze zaken zelf moet ophalen.

5.     De wederpartij moet ervoor zorgen dat:

a.    hij het gehuurde bij ophalen of ontvangst op gebreken, beschadigingen e.d. controleert.
Eventuele gebreken, beschadigingen e.d. moet de wederpartij direct bij het ophalen of de ontvangst aan N. Drost melden, bij gebreke waarvan het gehuurde geacht wordt zonder gebreken en in onbeschadigde staat aan de wederpartij te zijn meegegeven of geleverd;

b.    hij over een deugdelijk transportmiddel beschikt indien hij het gehuurde zelf ophaalt en retourneert aan N. Drost. Het transportrisico is voor de wederpartij;

c.    hij het gehuurde conform de eventuele instructies, gebruiksaanwijzingen e.d. van N. Drost gebruikt of zelf over voldoende kennis en ervaring beschikt om het gehuurde op de juiste wijze te gebruiken;

d.    het gehuurde gedurende de huurperiode in goede staat blijft. De wederpartij is aansprakelijk voor alle tijdens de huurperiode ontstane schade en moet deze schade direct na ontstaan aan N. Drost melden onder opgaaf van alle bijzonderheden. Herstel van schade mag alleen worden uitgevoerd door N. Drost of - na diens uitdrukkelijke toestemming - op aanwijzing van N. Drost;

e.    hij N. Drost direct informeert indien er sprake is van beslaglegging op het gehuurde - daaronder begrepen fiscaal bodembeslag - of indien gegronde vrees bestaat voor beslaglegging.
De wederpartij zal bovendien de beslaglegger direct informeren dat het gehuurde eigendom is van N. Drost;

f.     hij het gehuurde na afloop van de huurperiode in de staat en in de emballage waarin het zich bij ontvangst bevond aan N. Drost retourneert of voor afhalen ter beschikking stelt. Eventuele kosten in verband met tenietgaan of vermissing (van onderdelen) van het gehuurde evenals noodzakelijke kosten voor reiniging en reparatie komen voor rekening van de wederpartij.

6.     N. Drost zal het gehuurde na retournering direct inspecteren. De wederpartij mag bij deze inspectie aanwezig te zijn.

7.     De wederpartij is over de gehele huurperiode de tussen partijen overeengekomen huurprijs verschuldigd. Deze huurperiode gaat in:

a.    op het moment dat het gehuurde het terrein van N. Drost verlaat, indien de wederpartij het gehuurde ophaalt;

b.    op het moment dat het gehuurde bij de wederpartij wordt afgeleverd, indien N. Drost het gehuurde bij de wederpartij bezorgt;

en eindigt op het moment dat het gehuurde inclusief alle bijbehorende onderdelen en toebehoren door N. Drost retour is ontvangen.

8.     Vertragingen die ontstaan tijdens het laden, het transport en het lossen van het gehuurde welke te wijten zijn aan omstandigheden die in redelijkheid voor risico van de wederpartij komen zijn eveneens onder de huurperiode begrepen. Deze omstandigheden leiden niet tot een latere aanvang van de huurperiode.

9.     De huurperiode wordt bovendien verlengd met iedere vertraging in de teruggave van het gehuurde na de overeengekomen periode, waaronder begrepen de tijd die gemoeid is met reparaties, reiniging e.d. van het gehuurde als gevolg van nalatigheid van de wederpartij. N. Drost heeft dan het recht - naast een betaling van de over de verlenging verschuldigde huurprijs - een vergoeding van alle door
N. Drost geleden schade van de wederpartij te verlangen.

10.  Indien de wederpartij het gehuurde - om welke reden dan ook - niet retourneert aan N. Drost, is de wederpartij verplicht alle hierdoor geleden schade van N. Drost te vergoeden, waaronder de nieuwwaarde van het gehuurde en de gederfde winst.

11.  N. Drost heeft het recht alle voor rekening van de wederpartij komende kosten en schade te verrekenen met de van de wederpartij ontvangen waarborgsom.

12.  Het gehuurde blijft altijd eigendom van N. Drost. De wederpartij mag het gehuurde niet onderverhuren, aan derden in gebruik geven, derden rechten verstrekken op het gehuurde of wijzigingen op of aan het gehuurde aanbrengen anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van N. Drost.
De wederpartij moet te allen tijde voorkomen bij derden de verwachting of indruk te wekken, dat hij tot verdere beschikking over het gehuurde bevoegd is.

 

Artikel 9:             Voortgang, uitvoering overeenkomst

 

1.     Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de werkzaamheden of de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat:

a.     N. Drost niet tijdig alle noodzakelijke informatie van de wederpartij heeft ontvangen;

b.    N. Drost niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;

c.     er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen;

heeft N. Drost recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.

2.     De bij de werkzaamheden vervangen en/of achtergebleven onderdelen en/of materialen worden eigendom van N. Drost, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. In het laatste geval dient de wederpartij deze onderdelen of materialen gelijktijdig met de levering van de zaken of na beëindiging van de verrichte werkzaamheden in ontvangst te nemen.

3.     N. Drost spant zich in de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij moet worden bespoedigd, heeft N. Drost het recht de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening te brengen bij de wederpartij.

4.     N. Drost is verplicht het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. N. Drost moet het werk zodanig uitvoeren, dat daardoor schade aan personen, zaken of het milieu zoveel mogelijk wordt beperkt.

5.     N. Drost wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van de overeenkomst relevante wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van de uitvoering van de overeenkomst gelden. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij.

6.     Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden en/of leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden uitgevoerd, zal N. Drost met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst.
N. Drost zal de wederpartij daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de (op)leveringstermijn. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden, heeft N. Drost in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al door hem verrichte werkzaamheden en leveringen.

 

Artikel 10:           Inruil/aankoop van zaken

 

1.     Indien partijen zijn overeengekomen dat de wederpartij bij aankoop van een zaak bij N. Drost tevens een zaak zal inruilen, blijft de in te ruilen zaak voor rekening en risico van de wederpartij tot op het moment van aflevering. Onder “het moment van aflevering” wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de in te ruilen zaak op het terrein van N. Drost aankomt.

2.     De wederpartij is tot het moment van aflevering aansprakelijk voor alle kosten van onderhoud, eventuele schades, verlies en/of waardevermindering van de in te ruilen zaak.

3.     N. Drost is niet gebonden aan de overeengekomen inruilprijs indien de feitelijke aflevering van de in te ruilen zaak - al dan niet door een vertraging in de door N. Drost bij benadering opgegeven levering van de aangekochte zaak - op een later tijdstip valt dan overeengekomen of verwacht. In dat geval kan een tussen partijen vooraf overeengekomen percentage bij wijze van afschrijving op de inruil- of inkoopprijs worden gehanteerd.

4.     De wederpartij garandeert dat de door hem in te ruilen zaak vrij is van rechten en aanspraken van derden, schadevrij is dan wel dat er slechts sprake is van schade zoals tussen partijen is overeengekomen, in deugdelijke en gebruiksveilige staat verkeert en niet op enige wijze gemanipuleerd is (bijvoorbeeld wat betreft de draaiuren).

5.     De wederpartij is verplicht N. Drost alle relevante informatie met betrekking tot de in te ruilen zaak te verstrekken, waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs kan weten dat deze van belang is voor N. Drost.

6.     De wederpartij is eveneens verplicht alle bij de in te ruilen zaak behorende documenten en overige toebehoren aan N. Drost te overhandigen.

 

Artikel 11:           Meer- en minderwerk

 

1.     Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in de aanbieding, offerte of opdracht.

2.     Meer- en minderwerk moet schriftelijk tussen N. Drost en de wederpartij overeengekomen worden.
N. Drost is pas gebonden aan mondelinge afspraken nadat hij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra N. Drost - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.

3.     Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:

a.     bij wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;

b.    bij onvoorziene kostenverhogingen of -verlagingen.

4.     Verrekening van meer- en/of minderwerk vindt direct bij de eindafrekening plaats, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

Artikel 12:           Oplevering, goedkeuring werkzaamheden

 

1.     Indien de overeenkomst betrekking heeft op het verrichten van werkzaamheden en partijen geen expliciete oplevertermijn zijn overeengekomen, is N. Drost gehouden de wederpartij mee te delen dat de overeengekomen werkzaamheden afgerond zijn en de zaak waaraan de werkzaamheden zijn verricht gebruiksklaar is.

2.     Het resultaat van de werkzaamheden wordt geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de wederpartij de zaak waaraan de werkzaamheden zijn verricht in gebruik heeft genomen en binnen een termijn van 2 werkdagen na de ingebruikname niet heeft gereclameerd bij N. Drost.

3.     De werkzaamheden worden tevens geacht conform de overeenkomst te zijn uitgevoerd, indien de wederpartij de zaak waaraan de werkzaamheden zijn verricht in gebruik heeft genomen of binnen een termijn van 1 week na voormelde mededeling dat de werkzaamheden zijn afgerond en de voornoemde zaak gebruiksklaar is, niet heeft gereclameerd bij N. Drost.

4.     Nog niet verrichte of nog niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de wederpartij ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van de zaak, hebben geen invloed op de oplevering van het resultaat van de door N. Drost verrichte werkzaamheden.

5.     Indien de wederpartij na de in dit artikel bedoelde oplevering nog gebreken, defecten, onvolkomenheden e.d. met betrekking tot het resultaat van de werkzaamheden constateert, zijn hierop de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen klachtartikel van toepassing.

 

Artikel 13:           Klachten

 

1.     De wederpartij moet de geleverde zaken direct na ontvangst controleren en eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon moet de wederpartij de gebreken, defecten e.d. binnen 2 werkdagen na ontvangst van de zaken aan N. Drost melden, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.

2.     Overige klachten over de geleverde zaken moeten direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn - schriftelijk aan N. Drost worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.

3.     Alle klachten over de verrichte werkzaamheden moeten eveneens direct na ontdekking - doch uiterlijk binnen een door N. Drost gestelde (garantie)termijn na oplevering - aan N. Drost worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Indien er geen (garantie)termijn is overeengekomen, geldt een (garantie)termijn van 3 maanden. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.

4.     Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan N. Drost is gemeld, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn bovendien voor risico van de wederpartij.

5.     Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

6.     Het vorige lid geldt niet voor de consument.

7.     De wederpartij moet N. Drost in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante informatie aan N. Drost verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is, of indien het noodzakelijk is dat N. Drost ter plekke de klacht komt onderzoeken,vindt dit deze plaats voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.
Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.

8.     In alle gevallen vindt retourzending plaats op een door N. Drost te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.

9.     Geen klachten zijn mogelijk over zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

 

Artikel 14:           Garanties

 

1.     N. Drost zorgt er voor dat de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen en werkzaamheden nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.

2.     N. Drost staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.

3.     Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde onderdelen en materialen baseert N. Drost zich op de informatie die de fabrikant of leverancier van deze onderdelen of materialen verstrekt over de eigenschappen hiervan. Indien voor de geleverde onderdelen of materialen door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. N. Drost zal de wederpartij hierover informeren.

4.     Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, staat N. Drost niet in voor eventuele (algemene) verklaringen of toezeggingen van de fabrikant of leverancier van de geleverde zaak, bijvoorbeeld met betrekking tot vermogen, prestaties, mogelijkheden e.d.

5.     Gebreken die het gevolg zijn van door of namens de wederpartij aan de geleverde zaken of aan onderdelen hiervan doorgevoerde wijzigingen van technische aard vallen niet onder de garantie, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

6.     Garantie op gebruikte zaken, onderdelen en/of materialen, zoals op occasions, demonstratie- en showmodellen, ruilonderdelen e.d. wordt uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

7.     Geen garantie geldt voor door N. Drost in opdracht van de wederpartij verrichte noodreparaties.

8.     Indien het doel/de bestemming waarvoor de wederpartij de zaken wenst te gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel/de gebruikelijke bestemming van deze zaken, garandeert N. Drost slechts dat de zaken geschikt zijn voor dit doel/deze bestemming indien hij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.

9.     Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken overeengekomen prijs en/of de voor de werkzaamheden overeengekomen vergoeding nog niet heeft voldaan.

10.  Het vorige lid geldt niet voor de consument.

11.  Bij een terecht beroep op de garantie zal N. Drost - naar zijn keuze - kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaken, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

12.  In afwijking van het vorige lid, heeft de consument de keuze tussen herstel of vervanging van de zaken respectievelijk het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van N. Drost. In plaats daarvan mag de consument de overeenkomst altijd bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding verlangen.

 

Artikel 15:           Aansprakelijkheid

 

1.     Buiten de expliciet overeengekomen of door N. Drost gegeven garanties, gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen aanvaardt N. Drost geen enkele aansprakelijkheid.

2.     Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is N. Drost alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van N. Drost voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

3.     De wederpartij moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.

4.     Indien N. Drost aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van N. Drost altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door N. Drost gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van N. Drost beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken of de verrichte werkzaamheden.

5.     De wederpartij moet N. Drost uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan spreken.

6.     In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.

7.     Als de wederpartij materialen en/of onderdelen voor verdere verwerking of montage beschikbaar stelt, is N. Drost verantwoordelijk voor een correcte verwerking respectievelijk montage, maar niet voor de deugdelijkheid van de materialen of onderdelen zelf.

8.     N. Drost is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die de wederpartij of een derde veroorzaakt met door N. Drost aan de wederpartij verhuurde zaken.

9.     N. Drost is niet aansprakelijk en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie indien de schade is ontstaan:

a.     door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens N. Drost verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, handleidingen e.d.;

b.    door ondeskundige bewaring (opslag/stalling) of onderhoud van de zaken;

c.     door fouten, onvolledigheden en/of gebreken in de door of namens de wederpartij aan N. Drost verstrekte of voorgeschreven informatie, materialen of onderdelen;

d.    door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;

e.     als gevolg van de keuze van de wederpartij die afwijkt van wat N. Drost adviseerde en/of gebruikelijk is;

f.     door aantasting van de zaken door van buiten komende invloeden anders dan invloeden waartegen de zaken normaliter bestand zouden moeten zijn;

g.    door de keuze die de wederpartij ten aanzien van de te leveren zaken heeft gemaakt;

h.     doordat door of namens de wederpartij reparaties of overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van N. Drost.

10.  De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart N. Drost uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.

11.  De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van N. Drost of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal N. Drost de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

 

Artikel 16:           Betaling bij bedrijven onderling

 

1.     N. Drost heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.

2.     Betaling vindt contant bij aflevering plaats. Indien partijen betaling na ontvangst van een factuur zijn overeengekomen, moet betaling binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.

3.     Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de wederpartij aan N. Drost een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.

4.     Indien na aanmaning door N. Drost betaling alsnog uitblijft, heeft N. Drost bovendien het recht aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.

5.     Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, heeft N. Drost het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de wederpartij alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft N. Drost eveneens indien hij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

6.     Door de wederpartij gedane betalingen worden door N. Drost eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

7.     De wederpartij mag de vorderingen van N. Drost niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op N. Drost heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

 

Artikel 17:           Betaling bij consumenten

 

1.     N. Drost heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de consument te verlangen. De gevraagde vooruitbetaling zal maximaal 50% van de overeengekomen prijs bedragen.

2.     Betaling vindt contant bij aflevering plaats. Indien partijen betaling na ontvangst van een factuur zijn overeengekomen, moet betaling binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de consument niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.

3.     Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de consument aan N. Drost een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.

4.     Indien na aanmaning door N. Drost betaling alsnog uitblijft, heeft N. Drost bovendien het recht aan de consument buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Daarbij zal N. Drost de consument bij genoemde aanmaning nog minimaal een termijn van 14 dagen geven om alsnog te betalen.

5.     De in het vorige lid bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen:

  1. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
  2. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
  3. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
  4. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
  5. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.

Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.

6.     Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten heeft N. Drost het recht na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.

7.     Bij uitblijven van volledige betaling door de consument, heeft N. Drost het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de consument alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft N. Drost eveneens indien hij al voordat de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de consument te twijfelen.

8.     Door de consument gedane betalingen worden door N. Drost eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de consument bij de betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 18:           Eigendomsvoorbehoud

 

1.     N. Drost behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij al zijn betalingsverplichtin­gen aan N. Drost heeft voldaan.

2.     De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.

3.     Indien het de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken betreft, wordt telkens de partij zaken behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust dus altijd op alle geleverde zaken die zich ten tijde van het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de wederpartij bevinden.

4.     Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de wederpartij in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, mits hij bij zijn afnemers eveneens een eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken heeft bedongen.

5.     Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij de zaken niet op enige wijze verpanden of de zaken door middel van pandlijsten in de (feitelijke) macht van een financier brengen.

6.     De wederpartij moet N. Drost direct schriftelijk informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.

7.     De wederpartij moet de zaken zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van N. Drost bewaren.

8.     De wederpartij moet zorgen voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal N. Drost op eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.

9.     Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of N. Drost een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan N. Drost en zijn werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van N. Drost op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

 

Artikel 19:           Retentierecht

 

1.     N. Drost heeft het recht de afgifte van de bestelde zaken alsmede de teruggave van de zaken van de wederpartij die N. Drost voor het verrichten van werkzaamheden onder zich heeft op te schorten indien en gedurende de periode dat:

a.     de wederpartij de kosten van de werkzaamheden aan deze zaken niet of niet volledig heeft voldaan;

b.    de wederpartij de kosten van eerdere door N. Drost verrichte werkzaamheden aan de zaken niet of niet volledig heeft betaald;

c.     de wederpartij andere opeisbare vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met
N. Drost niet of niet volledig heeft betaald.

2.     N. Drost is niet aansprakelijk voor eventuele schade - van welke aard dan ook - die voortvloeit uit het door hem uitgeoefende retentierecht.

 

Artikel 20:           Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 

1.     N. Drost heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:

  1. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
  2. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
  3. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
  4. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
  5. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

2.     De wederpartij moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 21:           Overmacht

 

1.     Bij overmacht aan de zijde van de wederpartij of N. Drost, heeft N. Drost het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

2.     Onder overmacht aan de zijde van N. Drost wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van N. Drost, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van N. Drost.

3.     Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van N. Drost zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van N. Drost en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstan­digheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.

4.     Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de wederpartij in ieder geval zijn verplichtingen jegens N. Drost tot aan dat moment nakomen.

 

Artikel 22:           Annulering, opschorting

 

1.     Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wil annuleren, is hij aan N. Drost een door N. Drost nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle door N. Drost gemaakte kosten en zijn door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. N. Drost heeft het recht de schadevergoeding te fixeren en - naar zijn keuze en afhankelijk van de al verrichte werkzaamheden of leveringen - 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.

2.     Indien de wederpartij een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of verzet, heeft
N. Drost in ieder geval het recht de daarvoor gere­ser­veerde tijd op basis van het overeengekomen of - bij gebreke daarvan - gebruikelijke uurtarief aan de wederpartij in reke­ning te brengen.

3.     De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart
N. Drost voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

4.     N. Drost heeft het recht alle door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.

5.     Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij is de vergoeding voor alle op dat moment verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten direct opeisbaar en mag N. Drost deze bij de wederpartij in rekening brengen. N. Drost mag bovendien alle gedurende de opschortingperiode te maken of gemaakte kosten evenals de voor de opschortingperiode al gereserveerde uren bij de wederpartij in rekening brengen.

6.     Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden hervat, heeft N. Drost het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur wordt hervat, moet de wederpartij eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van N. Drost vergoeden.

 

Artikel 23:           Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 

1.     Op de tussen N. Drost en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.     De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

3.     Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar N. Drost is gevestigd, zij het dat N. Drost altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.

4.     De consument mag er altijd voor kiezen het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan N. Drost. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat N. Drost schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van zijn vestigingsplaats.

5.     Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, heeft N. Drost het recht er voor te kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.

 

Datum: 30 oktober 2014